TitleShen Har Venahi (Sacret Chant)
ArtistFolk Choir ARAGVI from Dusheti Region of Georgia
AlbumAragvi